Kamieniem milowym w rozwoju mareckiej straży było włączenie jej w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, które nastąpiło w maju 2015 roku.

28 stycznia rozpoczęły się formalne przygotowania do jednego z najważniejszych wydarzeń w historii naszej OSP. Nasi przedstawiciele razem z Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie, st. kpt. Andrzejem Wysockim uczestniczyli w VI sesji Rady Miasta Marki, w czasie której podjęto rozmowy i głosowanie w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do podpisania porozumienia trójstronnego, będącego wstępem do włączenia naszej jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Było to tym samym pierwsze spotkanie no nowo wybranymi radnymi naszego miasta i przedstawienie im informacji o działalności jednostki OSP.

Radni jednogłośnie zaaprobowali projekt uchwały.

29 stycznia 2015r. w Urzędzie Miasta Marki doszło do podpisania porozumienia trójstronnego pomiędzy Komendantem Powiatowym PSP st. bryg. Jackiem Pietranikiem, Burmistrzem Miasta Marki p. Jackiem Orychem oraz Prezesem i Naczelnikiem OSP Marki dh Antonim Widomskim i dh Kamilem Rogiem w sprawie określenia zasad współdziałania, obowiązków i praw związanych z włączeniem jednostki z Marek do KSRG.

Komplet dokumentów z opinią Komendy Powiatowej w Wołominie trafił do Komendy Wojewódzkiej, a następnie Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej podjęła ostateczną decyzję.

Po dwóch i pół roku od reaktywacji, decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nr VII/172 KSRG jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach z dniem 04 maja 2015 roku została oficjalnie włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

13 czerwca odbyła się uroczystość włączenia OSP w struktury KSRG oraz nadanie nowego Sztandaru

Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godzinie 10:00 od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości, przeglądu pododdziałów, oraz podniesienia flagi związkowej.

 

Głos zabrał Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach - druh Antoni Widomski, a następnie nastąpiło nadanie jednostce sztandaru, który został ufundowany przez społeczność lokalną miasta Marki. Jest to szczególnie wydarzenie w życiu każdej jednostki, ponieważ sztandar to widoczny element charakteryzujący ją, traktowany z wielką czcią przez jej członków. Poświęcenia sztandaru i jego przekazania w imieniu Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dokonał Ksiądz Prałat Zygmunt Wirkowski - Przewodniczący tegoż Komitetu, a jednocześnie kapelan mareckich strażaków. W imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, sztandar wręczył Członek jego Prezydium, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Wołominie - Druh Wiesław Gręda, a w imieniu jednostki sztandar odebrał Prezes Zarządu - Druh Antoni Widomski.

Fundatorami sztandaru dla mareckiej jednostki OSP są zarówno przedstawiciele lokalnych władz jak również firm i mieszkańców Marek. W drzewiec sztandaru, przez wyznaczonych przedstawicieli, zostały wbite pamiątkowe gwoździe honorujące jego fundatorów, którymi są:

Po prezentacji sztandaru, nadszedł czas na kolejny punkt programu, którym było odczytanie Aktu Włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dokonał tego Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie starszy brygadier Jacek Pietranik, a pamiątkowy dokument z jego rąk, jako sygnatariusze porozumienia trójstronnego, odebrali Prezes Zarządu OSP w Markach - Druh Antoni Widomski, oraz Burmistrz Miasta Marki - Pan Jacek Orych.

Następnie nadszedł czas na okolicznościowe przemówienia i głos zabrali zaproszeni Goście, a jako ostatni wystąpił Prezes Zarządu OSP w Markach - Druh Antoni Widomski, który podziękował wszystkim za przybycie, ich zaangażowanie w rozwój jednostki, a także moc ciepłych słów, które padły z ich ust w trakcie uroczystości.

Oficjalną cześć uroczystości zakończyło złożenie meldunku przez jej dowódcę, oraz opuszczenie flagi związkowej, po którym nastąpił przemarsz kolumny pododdziałów i pocztów sztandarowych do miejsca zgrupowania.

Po części oficjalnej, zaproszeni strażacy udali się zorganizowaną kolumną do Parku Miejskiego, gdzie czekał już na nich strażacki poczęstunek i moc atrakcji związanych z odbywającą się tam imprezą plenerową.